!دستیابی به سراسر کشور با جعبه‌ی جادویی

May 2, 1390

!گسترش تبلیغات به زیرِ زمین

June 2, 1391
Show all

!آفتاب به «رسانه‌های محیطی» می‌تابد

در سال 1391 و به منظور توسعه‌ی ابزارهای قوی‌تر موردنیاز مشتریان در جهت ارتباطات بازاریابی، تصمیم هیأت‌مدیره‌ی شرکت بر آن شد تا تجربه‌ی رسانه‌ای خود را در حوزه‌ای جدید که تا آن زمان زیرساختارهای مطمئن و محکم آن را ایجاد نموده بود گسترش دهد. به‌این‌ترتیب، گروه ارتباطی آفتاب دامنه‌ی خدماتی خود را به رسانه‌های محیطی نیز گسترش داده و به‌سرعت و براساس رتبه‌بندی سازمان زیباسازی شهرداری تهران (در جایگاه صاحب رسانه‌های محیطی این شهر)، رتبه‌ی اول را در این رسانه به خود اختصاص داد.